Muhasebe

1. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT TEŞEBBÜS VE İŞLETMELERİN

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

2. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri

C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Bildirimleri

3. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

4. DİĞER BEYANNAMELER

A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal

B. Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer

Beyan ve Bildirimler

  • Aylık KDV E-Beyannameleri
  • 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri
  • Geçici E-Beyannameler
  • Yıllık E-Beyannameler
web tasarım